Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy ezega, prowadzony pod adresem www.ezega.pl (zwana dalej Witryną) przez SAMEN Paweł Biegański Zega Gabinet Kosmetologii Estetycznej ul.Korczaka 9D 76-231 Damnica NIP: 5691742102, REGON: 130959911, tel. 698 080 250 , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest SAMEN Paweł Biegański Zega Gabinet Kosmetologii Estetycznej ul. Korczaka 9d,76-231 Damnica NIP:5691742102, REGON: 130959911 , tel. 698 080 250, email: biuro@zega-online.pl

2.Administrator danych osobowych zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:

- zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji;

- konieczność realizacji Umowy z Klientem;

- konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych albo odbiorców danych

4.Administrator przetwarza dane w celu realizacji zamówienia złożonego przez Państwa w witrynie internetowej www.ezega.pl

5.Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

6.Przetwarzane dane wykorzystujemy w celu:

- zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania Państwa ofertą naszego sklepu internetowego

- w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy sprzedaży

-w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

7. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę hostingu, dostawcę usług pocztowych lub kurierskich, operatorzy systemów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Dane jakie będziemy przetwarzać to podstawowe dane identyfikacyjne służące do kontaktu z Państwem oraz dostarczeniem zamówienia tj:

-imię i nazwisko,

-adres do wysyłki,

-nr telefonu oraz e-mail.

9. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren EU/EOG.

10. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu zrealizowania zamówienia, a także po jego zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

11.Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania swoich danych);

- usunięcia danych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- przenoszenia danych;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zega-online.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem ezega.pl Paweł Biegański ul. Korczaka 9d 76-231 Damnica.

12.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji zamówienia lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  • nazwisko i imię,
  • adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Funkcja "Oceń później"
Istnieje możliwość ocenienia Sklepu internetowego po złożonym zamówieniu za pomocą funkcji "oceń później" poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: "Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji "Oceń później". Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach". Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl). Celem przekazania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@trustedshops.pl).

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do :

Paulina Dąbrowska

tel. 698-080-250

biuro@zega-online.pl